Emoji Kitchen

Emoji-Kitchen-AD-01 Mobie Game

สามารถผสม Emoji ทั้งสองเพื่อสร้างไอคอนใหม่ได้แล้ว ด้วย Emoji Kitchen สำหรับคีย์บอร์ด Gboard ของ Android ภายในวันนี้

สามารถผสม Emoji ทั้งสองเพื่อสร้างไอคอนใหม่ได้แล้ว ด้วย Emoji Kitchen สำหรับคีย์บอร์ด Gboard ของ Android ภายในวันนี้ บริษัท Google ได้เปิดตัว Emoji Kitchen…