September 19, 2019

death-stranding-news-01 RPG

Hideo Kojima กล่าว Death Stranding จะเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถตีความหมายเนื้อเรื่องแบบปลายเปิด

Hideo Kojima กล่าว Death Stranding จะเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถตีความหมายเนื้อเรื่องแบบปลายเปิด “มันขึ้นอยู่กับผู้เล่นจริง ๆ ว่าจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่เล่นเกมนี้” นี่คือประโยคของ Hideo Kojima ที่ออกมากล่าวลักษณะการเล่าเรื่องของเกม Death Stranding เว็บไซต์…